Consulting

Wspieramy władze uczelni, wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych w budowaniu strategii, zwłaszcza w obszarze marketingu. Pomagamy w analizie sytuacji wyjściowej, formułowaniu realistycznych celów oraz doborze efektywnych narzędzi marketingowych. Przeprowadzamy audyt wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego. Posługujemy się takimi narzędziami, jak analiza SWOT, mix marketingowy i praca z personami. Nie proponujemy żadnych rozwiązań “w ciemno”, bez wcześniejszej analizy potrzeb i możliwości potencjalnego partnera.

Szkolenia

Działamy aktywnie na rzecz podnoszenia profesjonalnej wiedzy marketingowej wśród przedstawicieli polskich uczelni oraz wśród studentów. Realizowaliśmy m.in. zajęcia gościnne w obszarze public relations i marketingu na takich uczelniach, jak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziliśmy zajęcia na konferencjach Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" - m.in. związanymi z badaniami marketingowymi na temat skuteczności działań promocyjnych oraz realizacji materiałów wideo na uczelniach.

Wizerunek
Pomagamy w budowaniu wizerunku uczelni i wydziałów w oczach kandydatów na studia, studentów oraz innych interesariuszy,. Realizujemy działania promocyjne wpływające pozytywnie na reputację. Zwiększamy świadomość marki danej jednostki akademickiej. Prowadzimy kampanie public relations w mediach elektronicznych dających dotarcie do odpowiednich grup docelowych oraz w social mediach. przygotowujemy materiały wideo mające budować pozytywny wizerunek uczelni i wydziałów. Wykorzystujemy przy tym narzędzia z trzech różnych obszarów marketingu.

Wizerunek wydziału - case study wideo Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego:

Wizerunek wydziału - case study wideo: Wydział Technologii Drewna SGGW

Wizerunek uczelni - case study wideo: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu